Om Fet kirke

Den gamle tømmerkirken fra 1681 ble revet etter godt og vel 200 år, og den nye Fet kirke ble da reist på en tomt under prestegården.  I kallsboken for Fet heter det:

”Den ca 200 aar gamle paa kirkegaarden bestaaende kirke nedtoges i 1889, og en ny kirke, hvortil tildels benyttedes materialer af den gamle, opførtes paa prestegaardens grund efter tegning af bygmester Schüszler.

Denne kirke indviedes 3die desember 1890 af hans høiærværdighet biskop Carl Peter Parelius Essendrop, assistert af provst i Nedre Romerike provsti, sognepræst til Urskog Schydtz, og provstiets samtlige sognepræster, nemilg Haslund (Enebakk), Smith (Høland), Kokk (Sørum), O. Ottesen (Skedsmo), Lund (Nitedalen) og C.E. Nicolaisen (Fet).”

Når det gjelder dato for innvielsen, kan det synes som det forligger en liten uoverensstemmelse.  Kirkedepartementes journal oppgir nemlig 31. desember som innvielsesdato.  Det er imidlertid grunn til å anta at det er kallsboken som angir den korrekte dato.
Planene for den nye kirken ble godkjent 26. august 1889 etter at statens bygningsinspektør hadde foreslått noen mindre endringer av byggmesterens tegninger. Kirken ble reist på grunnmur av bruddsten, og som svært vanlig for kirker i Norge ligger den på et høyt sted. Men i motsetning til sin”forgjenger” og de aller fleste andre kirker har den tårn og inngang fra øst og kor mot vest. Den vanlige er at kor og alter vender mot øst, der solen og lyset kommer fra, det som er et bilde på Kristus. Fet kirke har ved sin beliggenhet mistet noe av denne dype symbolikken, men det hadde ikke vært naturlig å la inngangen vende ut mot Øyeren. I stedet vender den mot bygda, mot bebyggelsen. Og det kan være like mye god symbolikk i det at kirken således vender sitt ansikt mot folket, er åpen mot menigheten.

Kirken har 2 kirkeklokker.
På den største står denne innskriften:
”Gave til Fet kirke af konsul Westye Egeberg.
Støbt af. A. Olsen & Søn, Nauen pr. Tønsberg”.

På den andre står:
”For at kalde jeg ophengis
folcket som til Guds hus lengis.
Lad min klang for øret ringe
Och Guds røst i hjertet klinge.
Fet almue lod mig støbe
Thomas Gastow sammen løbe”.

Opprinelig hadde kirken 3 klokker, men den ene ble flyttet til Dalen kapell da dette ble bygd i 1905.